Doskonałość Roku

Doskonałość Roku 2020 Twój STYL: Regulamin

Doskonałość Roku 2020 Twój STYL: Regulamin
Fot. Twój STYL

Regulamin konkursu Doskonałość Roku 2020 Twój Styl
obowiązujący od 26 czerwca 2020 roku.

1. Organizatorem konkursu Doskonałość Roku 2020 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika „Twój Styl", z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki, które wchodzą na polski rynek, począwszy  od dnia 01.10.2019 roku a skończywszy na dniu 30.09.2020 roku.
3. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest płatne. Opłata wynosi 1 000 zł netto (plus podatek VAT 23%) za pojedynczy produkt lub linię produktów tej samej kategorii zgłoszonych przez  uczestników Konkursu. Opłata za zgłoszenie każdego kolejnego produktu lub linii produktów tej samej kategorii stanowi iloczyn ww. kwoty.
4. Opłatę za zgłoszenie należy uiścić na rachunek bankowy  Bank Pekao S.A. 25 1240 6003 1111 0000 4941 2116 podając w tytule: Udział w konkursie Doskonałość Roku Twojego STYLU 2020,  podając również nazwę produktu lub linii produktów tej samej kategorii, których opłata dotyczy.
5. Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Konkursie, po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, przesłanego zgodnie z pkt. 8 Regulaminu. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o dane wskazane przez zgłaszającego w Formularzu Zgłoszeniowym i odesłana w formie pdf (faktura elektroniczna). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem księgowości Organizatora, panią Dorotą Grabowską [email protected].
6. Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do zgłoszenia udziału w Konkursie (jako załącznik w formie skanu/pliku pdf).
7. Ostateczny termin zgłaszania kosmetyków do Konkursu upływa dnia  24 sierpnia 2020  roku. Kosmetyki przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w dwudziestej szóstej edycji Konkursu.
8. Rejestracja zgłoszeń produktów konkursowych odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem e-maila do redakcji „Twojego STYLU” na adres: [email protected], na który należy wysłać Formularz Zgłoszeniowy wraz potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, oraz zdjęcie zgłaszanego produktu (plik JPG, 300 kb, 1200px/1200px).
9. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
10. Formularz Zgłoszeniowy oprócz podstawowych informacji będzie zawierał dossier produktów z następującymi informacjami do uzupełnienia: kraj pochodzenia (produkcji), data powstania kosmetyku, data wprowadzenia go na polski rynek, dystrybucja na terenie Polski (drogerie/perfumerie/apteki), informacje dotyczące składu i działania preparatu, cena sugerowana, dane kontaktowe zgłaszającego oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (pełna nazwa/firma, adres, NIP) – dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta.
11. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego należy nadesłać   8 zestawów produktów  zgłaszanych do Konkursu Doskonałość Roku 2020 Twój Styl na adres: Redakcja miesięcznika „Twój Styl”,   ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa (z dopiskiem:  Doskonałość Roku  Twojego STYLU   i odpowiednio:  kosmetyki damskie lub kosmetyki męskie). W przypadku zgłaszanej linii produktów tej samej kategorii kosmetyków należy przesłać 8 zestawów całej linii zgłaszanych produktów.
12. Nadesłane produkty muszą być tożsame z wersją rynkową pod względem opakowań i składu.
13. Jury będzie oceniało te kosmetyki, co do których nadesłano prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, oraz przesłano zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt.  11 niniejszego Regulaminu.
14. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja Jury nastąpi w  07/2020  numerze miesięcznika „Twój Styl”.
15. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w  12/2020  numerze miesięcznika „Twój Styl”.
16. Nagrodą w Konkursie są statuetka i tytuł Doskonałość Roku 2020 Twój Styl.
17. W dwudziestej szóstej edycji Konkursu kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach głównych:
a) Kosmetyki superekskluzywne;
b) Kosmetyki ekskluzywne;
c) Kosmetyki niszowe;
d) Kosmetyki popularne;
e) Kosmetyki polskie;
f) Kosmetyki profesjonalne;
g) Kosmetyki apteczne;
h) Kosmetyki naturalne i organiczne;
i) Kosmetyki męskie.
18. W każdej z kategorii głównych produkty lub linie produktowe oceniane będą w następujących podkategoriach: zapach, makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja delikatnych części twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, pielęgnacja dłoni i stóp, kosmetyki słoneczne, kosmetyki apteczne, męski zapach roku i męskie kosmetyki do pielęgnacji.
19. W każdej z kategorii głównych Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub linie produktowe (tzw. serie). Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie produkty w ramach serii będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą jedną linię produktową (serię).
20. W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana nagroda Doskonałość Roku 2020 Twój Styl za najlepszy produkt lub serię w 2020 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości Jurorów żaden z przedstawionych preparatów nie jest godny wyróżnienia. 
21. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.
22. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
23. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Ewą Sarnowicz, Kierownikiem Działu Uroda   miesięcznika „Twój Styl”:  [email protected], tel. 606  354 981.
24. W skład Jury wchodzą: Monika Krokiewicz (wydawca miesięcznika „Twój Styl"), Ewa Sarnowicz (Kierownik Działu Uroda miesięcznika „Twój Styl”, Urszula Dudziak (piosenkarka), Elżbieta Kowalska-Olędzka (dermatolog z kliniki Evimed), Agnieszka Grochowska (aktorka), Magdalena Cielecka (aktorka), Joanna Kulig (aktorka).
25. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce. Ponadto Organizator uprawniony jest do zaproszenia do Jury innej osoby w miejsce dotychczasowego członka Jury, który związany jest z jedną z firm kosmetycznych kontraktem dotyczącym regularnej, ciągłej kampanii reklamowej.
26. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród   Doskonałości Roku 2020 Twój Styl, odbędzie się w listopadzie 2020 roku, zastrzeżeniem pkt. 41 niniejszego Regulaminu.
27. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Doskonałości Roku 2020 Twój Styl począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony.  Warunkiem korzystania z logo Doskonałości Roku 2020 Twój Styl jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
28. Statuetka Doskonałość Roku 2020 Twój Styl – symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.
29. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana została konkretnemu produktowi z serii informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Doskonałości Roku 2020 Twój Styl, którego integralnym elementem jest znak towarowy „Twój Styl", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na nagrodzonym produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych i w reklamach produktu, którego nagroda dotyczy, od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem. W przypadku gdy nagroda przyznana została konkretnemu produktowi z serii logo Doskonałości Roku 2020 Twój Styl powinno być umieszczone i dotyczyć wyłącznie na nagrodzonego produktu.
30. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt.  27 niniejszego Regulaminu, dostępne są w   Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz – Kierownik Promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 600  329 699; e-mail:  [email protected]).
31. Wszyscy uczestnicy Konkursu, w przypadku wygranej, zobowiązują się ufundować   kosmetyki/zestawy kosmetyków o łącznej wartości:
 a) nie mniejszej niż 1.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki polskie, popularne, naturalne i organiczne lub apteczne,
 b) nie mniejszej niż 2.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki superekskluzywne, ekskluzywne, profesjonalne lub niszowe.
32. Ufundowane kosmetyki/zestawy kosmetyków powinny zawierać produkty, które zostały nagrodzone w Konkursie Doskonałość Roku 2020 Twój Styl.
33. Wartość jednostkowa ufundowanego kosmetyku/zestawu kosmetyków nie może być mniejsza niż 100 zł netto.
34. Kosmetyki/zestawy kosmetyków zostaną zaprezentowane w zabawie SMS-owej dla czytelniczek organizowanej w lutowym wydaniu miesięcznika „Twój Styl” (02/2021). Zaprezentowane kosmetyki będą nagrodami dla czytelniczek. Całkowity zysk netto Organizatora z powyższej zabawy SMS-owej zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie, wybranej przez redakcję Twój Styl organizacji charytatywnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Marleną Wrotecką, Nowe Media:  [email protected], tel. (22) 51 63  157.
35. Laureaci Konkursu, a zarazem fundatorzy nagród w ww. zabawie dla czytelniczek „Twojego Stylu”, dostarczą kosmetyki/zestawy kosmetyków laureatkom zabawy SMS-owej we własnym zakresie i na własny koszt.
36. Dostarczenie nagród, o których mowa w pkt.  31-35 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania laureatom Konkursu przez Dział Nowych Mediów miesięcznika „Twój Styl” danych teleadresowych, co nastąpi do dnia 31 marca 2021 roku.
37. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku wszyscy fundatorzy nagród dostarczą do Działu Nowe Media (e-mailem na adres:  [email protected]  lub pocztą na adres Nowe Media, Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa) dowód wysyłki  nagród do laureatów zabawy SMS-owej.
38. Zgłoszenie kosmetyków do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego  Regulaminu.
39. Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:
 a) opublikowanie informacji o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w grudniowym (12/2020) numerze miesięcznika „Twój STYL";
 b) relację z wręczenia nagród Doskonałość Roku 2020 Twój Styl, z zastrzeżeniem pkt. 41 niniejszego Regulaminu,
 c) informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów na stronie internetowej www.twojstyl.pl;
40. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
41. Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie www.twojstyl.pl lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania wręczenia nagród Doskonałości Roku 2020 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp.
42. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników, współpracowników, przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Ponadto Organizator informuje, że ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym każda osoba, która podała Administratorowi w ramach Konkursu swoje dane może kontaktować się wysyłając email na adres: [email protected] .
43. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach  www.regulaminy.pl 

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również