Regulamin serwisu

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Usługodawca

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1

Kontakt:

tel.: +48 (22) 51 70 490

fax.: + 48 (22) 51 70 125

e-mail: [email protected]

 

Redakcja twojstyl.pl:

Karolina Weber - Bęben - redaktor prowadząca twojstyl.pl

ul. Motorowa 1

04-035 Warszawa

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Wydawca w rozumieniu przepisów prawa prasowego:

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j.

 

Jakie usługi świadczy Wydawnictwo Bauer na swoich stronach

Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) oraz dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron serwisu. 

Wymagania techniczne

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: 

 • sprzęt elektroniczny, 
 • połączenie z siecią Internet, 
 • przeglądarkę internetową, 
 • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług. 

Tryb postępowania reklamacyjnego 

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Warszawa (04-035) ul. Motorowa 1 lub elektronicznie na adres: [email protected]
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

Ochrona prywatności 

  1. Wydawnictwo Bauer gwarantuje Użytkownikom serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. 
  2. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: 
   a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, 
   b. w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu, aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym. 

Ochrona danych osobowych 

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności, link https://twojstyl.pl/polityka-prywatnosci 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
   a. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron;
   b. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
  3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

Nota prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Wydawnictwo Bauer nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach serwisu informacji w ramach usług Informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Wydawnictwo Bauer dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i/lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
 3. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne. 
 4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych. 
 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). 
 6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa Bauer poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.