Stylowe Zakupy

Stylowe Zakupy na Święta! Akcja Stylowe Prezenty rusza 4 grudnia!

Stylowe Zakupy na Święta! Akcja Stylowe Prezenty rusza 4 grudnia!
Fot. Twój STYL

Regulamin świątecznej akcji promocyjnej online Stylowe Zakupy, Stylowe Prezenty.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ONLINE, „STYLOWE ZAKUPY“

Świąteczna akcja rabatowa – STYLOWE PREZENTY - grudzień 2020

A.   Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem akcji promocyjnej „Stylowe zakupy” – „Świąteczna akcja rabatowa – STYLOWE PREZENTY” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą  magazynów „Twój STYL” oraz „SHOW” i właścicielem domeny stylowezakupy.pl, pod adresem której dostępna jest strona internetowa www.StyloweZAKUPY.pl.

2.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie internautom skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą dostępne w formie online na stronie internetowej www.StyloweZAKUPY.pl. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach online/skorzystania z usług online firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej.

3.    Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na stronie internetowej www.StyloweZAKUPY.pl, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji internautom na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach online/na usługi świadczone online, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

4.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są internauci korzystający/odwiedzający stronę www.StyloweZAKUPY.pl. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5.    Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest Bank Millenium S.A.

6.    Partnerem technologicznym  Akcji Promocyjnej  prowadzonej na stronie internetowej  www.StyloweZAKUPY.pl jest spółka AleRabat.com sp. z o.o., która udostępnia użytkownikom/internautom Kupony rabatowe prezentowane w ramach Akcji Promocyjnej zamieszczone na ww. stronie internetowej.

B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej 

Kupony rabatowe zamieszczone online na stronie www.StyloweZAKUPY.pl będą realizowane w sklepach online w dniach 4-23 grudnia 2020 roku. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym online Partnera zamieszczonym na stronie  www.StyloweZAKUPY.pl.

C.    Zasady Akcji Promocyjnej

1.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która skorzysta z Kuponów rabatowych online zamieszczonych na stronie internetowej  www.StyloweZAKUPY.pl.

2.    Aby zrealizować Kupon rabatowy online (tj. w sklepach internetowych) należy wejść na stronę internetową www.StyloweZAKUPY.pl. Podczas zakupów online należy wybrać  sklep online, pobrać kod rabatowy i wprowadzić go w odpowiednim polu w momencie składania zamówienia.

3.    Wysokość rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym online każdego Partnera.

4.    Każdy Kupon rabatowy może być wykorzystany przez internautę  tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi.

5.    Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach online Partnerów.

D.    Postanowienia końcowe 

1.    Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu internautom w sklepach online zamieszczonych  na stronie internetowej www.StyloweZAKUPY.pl.

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów online biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach online, i/lub problemy wynikające z uniemożliwieniem zrealizowania Kuponu rabatowego online wynikające z problemów technicznych leżących po stronie Partnera Akcji Promocyjnej .

3.    Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

4.    Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kuponów rabatowych opublikowanych na stronie www.StyloweZAKUPY.pl w ramach Akcji Promocyjnej należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

5.    Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kuponów rabatowych zamieszczonych na stronie internetowej www.StyloweZAKUPY.pl wynikające z problemów technologicznych uniemożliwiających dokonanie zakupów online należy zgłaszać do Partnera technologicznego Akcji Promocyjnej: Aleabat.com sp. z o.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, [email protected]

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej w części lub całości z powodu wprowadzenia przez organy władzy państwowej regulacji prawnych dotyczących ograniczeń lub obowiązków w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej w części i/lub całości z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą poczytuje się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takie jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, inne zarządzenia organów władzy państwowej ograniczające swobodę działalności gospodarczej itp.

7.    Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronach internetowych www.twojstyl.pl oraz www.StyloweZAKUPY.pl

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również