Doskonałość Mody

Doskonałość Mody 2020: Regulamin

Doskonałość Mody 2020: Regulamin
Fot. Twój STYL

Regulamin konkursu Doskonałość Mody 2020 Twój Styl.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w  konkursie „Doskonałość Mody 2020 Twój Styl" (zwanym dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z  o.o.   Sp. k. z  siedzibą w  Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w  rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, wydawca miesięcznika „Twój Styl" (zwana dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
3. W Konkursie może wziąć udział każda firma oraz projektant, których kolekcje wiosna-lato 2020 i  jesień-zima 2020/2021 sprzedawane są na rynku polskim.
4. Zgłaszanie kolekcji i produktów do Konkursu jest bezpłatne.
5. Kolekcje oraz produkty nominowane do nagrody w  Konkursie wybiera redakcja miesięcznika „Twój Styl".
6. Ogłoszenie Konkursu nastąpi w  sierpniowym (08/2020) wydaniu miesięcznika „Twój Styl" oraz na stronie www.twojstyl.pl
7. Ostateczny termin zgłaszania kolekcji i produktów do Konkursu upływa dnia 30.10.2020 roku.
8. Na łamach miesięcznika „Twój Styl", począwszy od numeru wrześniowego (09/2020) do numeru grudniowego (12/2020), prezentowane będą wybrane przez redakcję produkty z  kolekcji wiosna-lato 2020 i  jesień/zima 2020/2021 zgłoszone w kategorii „Doskonałość Mody 2020 Czytelniczek Twojego Stylu", spośród których czytelniczki wybiorą zwycięzcę. Zasady powyższego plebiscytu opisane są w  regulaminie dostępnym w  redakcji miesięcznika „Twój Styl", na stronie www.regulaminy.pl oraz na stronie www.twojstyl.pl.
9. Nagrodą w konkursie są statuetka i tytuł „Doskonałość Mody 2020 Twój Styl”.
10. W przypadku firm i  projektantów biorących udział w  Konkursie oceniana będzie cała kolekcja, kolekcje specjalne lub limitowane.
11. W przypadku firm biorących udział w  Konkursie nagrody zostaną przyznane kolekcji damskiej i męskiej.
12. W tegorocznej edycji Konkursu Organizator dokonał podziału firm na trzy główne kategorie:
 a) Firmy Superekskluzywne,
 b) Firmy Ekskluzywne,
 c) Firmy Popularne.
13. Kolekcje oraz produkty oceniane będą w następujących podkategoriach:
 a) Zagraniczna firma superekskluzywna kolekcja 2020
 b) Polska firma ekskluzywna kolekcja 2020
 c) Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja 2020
 d) Polska firma popularna kolekcja 2020
 e) Zagraniczna firma popularna kolekcja 2020
 f) Kolekcja bielizny superekskluzywnej 2020
 g) Kolekcja bielizny ekskluzywnej 2020
 h) Kolekcja bielizny popularnej 2020
 i) Kolekcja butów superekskluzywnych 2020
 j) Kolekcja butów ekskluzywnych 2020
 k) Kolekcja butów popularnych 2020
 l) Kolekcja toreb superekskluzywnych 2020
 m) Kolekcja toreb ekskluzywnych 2020
 n) Kolekcja toreb popularnych 2020
 o) Kolekcja biżuterii superekskluzywnej 2020
 p) Kolekcja biżuterii ekskluzywnej 2020
 q) Kolekcja biżuterii popularnej 2020
 r) Zegarki superekskluzywne 2020
 s) Zegarki ekskluzywne 2020
 t) Zegarki popularne 2020
 u) Projektant roku 2020
 v) Wydarzenie roku  2020
 w) Miejsce doskonałe 2020
 x) Debiut roku 2020
14. W skład Jury wchodzą:
- Joanna Bojańczyk – komentatorka mody,
- Anna Halarewicz – rysowniczka,
- Lidia Popiel – fotografka,
- Katarzyna Sokołowska – reżyser i choreograf pokazów mody,
- Harel – blogerka modowa,
- Karolina Tomaszewicz– redaktorka działu mody „Twojego Stylu”
-  Joanna Nojszewska – edytor „Twojego Stylu",
- Katarzyna Pluta – dyrektor artystyczna „Twojego Stylu”,
- Maria Szaj – redaktorka działu mody i stylizacji TS „Twojego Stylu”
15. W  przypadku rezygnacji któregokolwiek z  Członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
16. Jury będzie oceniało kolekcje na podstawie materiałów prasowych:  zdjęć z  pokazów, zdjęć kolekcji, lookbooków. Wszelkie materiały prasowe można przesyłać bezpośrednio do Działu Mody miesięcznika „Twój Styl" na poniżej podany adres e-mailowy: [email protected]
17. Jury będzie oceniało kolekcje według następujących kryteriów: krój, jakość tkaniny, odniesienie do aktualnych trendów mody, walory praktyczne i  wykończenie, a  w przypadku kolekcji projektantów dodatkowym kryterium będzie kreatywność i  profesjonalizm w  przygotowaniu  modeli kolekcji.
18. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z  Konkursem, należy kontaktować się z  Karoliną Tomaszewicz – redaktor mody miesięcznika „Twój Styl", tel. kom. 698  644 555, lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
19. W każdej z podkategorii wymienionych w  pkt. 13 Regulaminu, może zostać przyznana tylko jedna nagroda „Doskonałość Mody 2020 Twój Styl". Jeżeli Jury uzna, że w  danej podkategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jedna firma/marka, może podjąć decyzję o  przyznaniu  wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.
20. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii i podkategorii wymienionych w  pkt. 12 i 13 Regulaminu lub utworzenia nowych.
21. Jury może podjąć decyzję o  nieprzyznaniu nagrody w  danej podkategorii, jeżeli uzna, że żadna z  prezentowanych kolekcji nie jest wystarczająco doskonała.
22. Ogłoszenie werdyktu Jury/wyników Konkursu i wręczenie nagród „Doskonałości Mody 2020 Twój Styl", nastąpi w  styczniu lub lutym 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 29 poniżej.
23. Nagrodzone podmioty wraz z  tytułem „Doskonałości Mody 2020 Twój Styl" mają prawo do korzystania z  logo „Doskonałość Mody 2020 Twój Styl".
24. Statuetki z  tytułem „Doskonałość Mody 2020 Twój Styl" po wręczeniu przechodzą na własność podmiotów nagrodzonych.
25. Nagrodzony podmiot, który otrzyma nagrodę w  danej podkategorii, ma prawo informowania klientów o  przyznanej nagrodzie w  miejscu sprzedaży oraz w  reklamach swoich produktów z uwzględnieniem informacji za jaką kolekcję/produkt otrzymał tytuł „Doskonałość Mody 2020 Twój Styl". Logo „Doskonałości Mody 2020 Twój Styl", którego integralnym elementem jest znak towarowy „Twój Styl", może być używane przez nagrodzony podmiot w  miejscach sprzedaży i  w reklamach kolekcji/produktów od momentu otrzymania statuetki oraz po podpisaniu umowy licencyjnej z  Organizatorem Konkursu.
26. Umowy licencyjne, o  których mowa w   pkt. 25   Regulaminu dostępne są w    dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz – Kierownik Promocji czasopism kobiecych luksusowych  (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70  545, lub pod adresem e-mail: [email protected]).
27. Organizator  opublikuje informację o  wynikach Konkursu w  miesięczniku „Twój Styl" oraz na stronie www.twojstyl.pl.
28. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i  wszelkich związanych z  nią praw w   przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
29. Organizator ustali w trybie roboczym sposób wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie www.twojstyl.pl lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania wręczenia nagród Doskonałości Mody 2020 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp.
30. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
31. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.regulaminy.pl oraz www.twojstyl.pl.

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również