materiał partnera

Jak składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych?

Jak składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych?
Fot. 123RF

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oferuje gminom, miastom i powiatom, które ucierpiały w związku z trwającą pandemią COVID-19, bezzwrotne dofinansowanie. Dzięki tej pomocy mają one szansę zwiększyć swoją efektywność ekonomiczną i atrakcyjność inwestycyjną.

Skierowany do samorządów Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma pobudzić aktywność inwestycyjną gmin, miast i powiatów, na którą niekorzystnie wpływa pogorszenie ich sytuacji finansowej spowodowane trwającą pandemią COVID-19. Program przewiduje bezzwrotne dofinansowanie sięgające nawet 95 proc. wartości przedsięwzięć zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną i atrakcyjność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Przy czym chodzi wyłącznie o nowe projekty dla których nie zostały ogłoszone postępowania przetargowe.  

 

Elektroniczny nabór ułatwia i przyspiesza procedurę

Operatorem Programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to za jego pośrednictwem należy składać wnioski o dofinansowanie. Aby ułatwić i przyspieszyć tę procedurę, BGK przygotował specjalną aplikację, która jest dostępna na jego stronie WWW. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem tej aplikacji.

Planowane jest przeprowadzenie kilku edycji programu, ich terminy będą publikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronie Kancelarii Premiera. Pierwsza edycja pilotażowa już trwa, ruszyła 2 lipca, termin na składanie wniosków o nadanie dostępu do aplikacji został przedłużony do 8 sierpnia. Ten nabór, tak samo jak następny, którego terminu jeszcze nie ogłoszono, są traktowane jako pilotażowe. Na podstawie pierwszych doświadczeń możliwa będzie weryfikacja listy priorytetów i udoskonalenie zasad oraz procedur w kolejnych edycjach.

 

Wnioski o udział w programie mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (JST): gminy, powiaty, miasta, a także ich związki. Nie przewiduje się natomiast wsparcia dla samorządowych spółek, przynajmniej nie w obecnej edycji. Każdy samorząd lub związek JST może złożyć aż trzy wnioski: jeden bez górnego limitu wartości dofinansowania, jeden z maksymalną kwotą dofinansowania w wysokości 30 mln zł, i jeden z limitem dofinansowania 5 mln zł. Wniosków złożonych przez związki JST nie uwzględnia się w liczbie tych, które składa samo miasto czy gmina, możliwa jest więc sytuacja, w której trzy projekty zaproponuje dany samorząd, a kolejne trzy - związek JST, w którym uczestniczy.

 

Aby wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, najpierw trzeba uzyskać dostęp do aplikacji. W tym celu należy pobrać ze strony www.bgk.pl/polski-lad formularz przygotowany jako interaktywny kreator, w którym niewypełnione lub nieprawidłowo wypełnione pola obowiązkowe nie pozwalają zamknąć i zapisać dokumentu.

Każdy wnioskodawca musi złożyć do BGK dwa wnioski: jeden o nadanie uprawnień dla reprezentanta lub użytkownika działającego w imieniu reprezentanta, drugi - dla skarbnika lub użytkownika działającego w jego imieniu. Użytkownikami mogą być zarówno reprezentant i skarbnik, jak i osoby przez nich upoważnione na podstawie pełnomocnictw.

 

Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zapisać jako plik PDF. Następnie trzeba go przesłać w formie elektronicznej z profilu wnioskodawcy na platformie ePUAP na skrzynkę: /BGK/polskilad, wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak pełnomocnictwo reprezentanta, skarbnika itp. Dokumenty przesyłane z prywatnych profili nie będą przez bank uwzględniane. Szczegółowa instrukcja wypełnienia i przesłania wniosku o nadanie dostępu do aplikacji jest zamieszczona na tej samej stronie, z której można pobrać sam wniosek.

 

Mając uprawnienia do korzystania z aplikacji, użytkownik musi się do niej zalogować hasłem utworzonym zgodnie z przesłanym przez BGK linkiem, wtedy może przystąpić do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z funduszu. Ten także został przygotowany w postaci interaktywnego kreatora, dodatkowo zapewniającego automatyczne wypełnienie odpowiednich pól danymi z wcześniej złożonego wniosku o dostęp do aplikacji.

Samodzielnie trzeba wypełnić przede wszystkim informacje dotyczące planowanej inwestycji:  opis, przewidywany okres realizacji, przewidywaną wartość, deklarowany udział własny itp. Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych również znajduje się na stronie www.bgk.pl/polski-lad. Dodatkowe informacje można uzyskać także u opiekunów programu w regionach, których lista kontaktowa została zamieszczona na stronie BGK.

 

Po zakończeniu naboru (uwaga! godziną graniczną w ostatnim dniu ich przyjmowania jest 23:59) wnioski w postaci raportu będą przekazane zbiorczo do oceny specjalnej komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Decyzja w sprawie dofinansowania wybranych projektów zostanie podjęta przez Premiera na podstawie rekomendacji Komisji.

Accespro 3

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również